Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Funkcjonowanie regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim w głównej mierze opierać się będzie na potencjale technologicznym Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami MZO S.A., ul. Staroprzygodzka 121 w Ostrowie Wielkopolskim obejmującym następujące obiekty i urządzenia techniczne niezbędne do zagospodarowania odpadów:

 • zrekultywowana kwatera nr 1/0 o powierzchni 2,67 ha
 • kwatera składowania odpadów o pojemności 400 000 m3 i powierzchni ok. 4,32 ha.
 • 12 studni odgazowujących
 • hala sortowni odpadów z selektywnej zbiórki
 • magazyn techniczny
 • wiata magazynowa
 • budynek administracyjno-wagowy
 • budynek zaplecza technicznego
 • przepompownia odcieków
 • zbiornik retencyjny odcieków, dwukomorowy o poj. 86,6 m3
 • brodzik dezynfekcyjny
 • waga samochodowa
 • utwardzone drogi i place technologiczne
 • ogrodzenie
 • pas zieleni izolacyjnej

Na składowisku pracują następujące pojazdy mechaniczne i urządzenia:

 • kompaktor
 • spycharka
 • ładowarka
 • sito bębnowe typu Doppstadt SM 518 PROFI

System monitoringu składowiska stanowią następujące urządzenia:

 • 8 piezometrów do monitoringu wód podziemnych
 • przepływomierz do pomiarów ilości odcieków

W trakcie końcowego procesu budowlanego znajduje się Kwatera 1/3 składowiska odpadów o pojemności geometrycznej ok. 340 000 m3 (możliwości złożenia ok. 350 000 Mg odpadów).

W skład segmentu stabilizacji/kompostowania odpadów komunalnych w systemie
pryzmowym wchodzą następujące obiekty:

 • płyta rozładunku odpadów z placem manewrowym
 • stanowisko sita mobilnego
 • płyta intensywnej stabilizacji/kompostowania odpadów
 • płyta dojrzewania stabilizatu
 • stanowisko doczyszczania stabilizatu
 • segment podczyszczania i retencji ścieków technologicznych
 • wydzielony pas drogowy
 • kontener socjalno – biurowy.

Charakterystykę kwatery przedstawiono poniżej:

 • typ - kwatera podpoziomowo-nadpoziomowa
 • powierzchnia dna – ok. 1,09 ha
 • powierzchnia w rzucie – 2,42 ha
 • nachylenie skarp wewnętrznych 1:3
 • dno kwatery kształtowane przy spadkach podłużnych i poprzecznych 1-3%
 • uszczelnienie
 • drenaż odcieków
 • maksymalne rzędne składowania odpadów – ok. 160T50 m n.p.m. Rzędna ta wynika z płynnego połączenia z obecnie eksploatowaną częścią składowiska.
 • czas eksploatacji: od 6 – 20 lat w zależności od ilości i rodzaju składowanych odpadów.
 • odgazowanie  na kwaterze zostanie wykonany system biernego odgazowania -
 • studnie odgazowujące. W przypadku stwierdzenia powstawania gazu składowiskowego studnie te zostaną, podłączone gazociągiem 0 63mm do stacji zbiorczej, a następnie wspólnym kolektorem do układu kogeneracyjnego (CHP), a powstający gaz składowiskowy zostanie wykorzystany energetycznie lub spalony w pochodni.

Dodatkowo w najbliższym czasie planowane są następujące prace:

 • rekultywacja obecnie użytkowanej kwatery składowania odpadów,
 • budowa czynnego systemu odgazowania składowiska.

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. docelowo pełnić będzie rolę zarządcy regionalnej instalacji do utylizacji odpadów, stając się też właścicielem majątku powstałego w ramach projektu, tj.:

 • hali mechanicznego sortowania odpadów,
 • tuneli do intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów (kompostowania) wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i obiektami,
 • wiat i boksów na surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne,
 • magazynu komponentów paliwa alternatywnego/paliwa alternatywnego (RDF),
 • budynku socjalno-biurowy,
 • dróg i placów wewnętrznych, manewrowych i technologicznych,
 • parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych,
 • sieci między obiektowych i innej niezbędnej infrastruktury wymaganej do prawidłowego funkcjonowania Zakładu (zbiorniki etc.)

RZZO Sp. z o.o. Spółka ponosić będzie samodzielną odpowiedzialność za realizację rzeczową oraz wdrożenie inwestycji. Będzie ona również odpowiedzialna za eksploatację całej infrastruktury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)